Deze privacyverklaring AVG 2018.2 is geplaatst op 5 juli 2018

De Ontwikkelversneller, gevestigd aan de Burgemeester Bloemersstraat 22 te Borculo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens

De Ontwikkelversneller verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om een account aan te maken voor het gebruik van een online leeromgeving en om leren online te faciliteren.
  • Jou en je trainer of coach de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de online leeromgeving om zo leren te faciliteren
  • Je te kunnen informeren over de Ontwikkelversneller

 Grondslag van de vastlegging van de genoemde persoonsgegevens

Wij leggen deze gegevens vast op basis van een afspraak die je hebt gemaakt met je werkgever of trainingsbureau dat gebruik maakt van de Ontwikkelversneller voor jouw training.

Zij vragen je expliciete toestemming voor het (laten) registreren en verwerken van de genoemde gegevens. Wij wijzen je daar nogmaals op zodra je gebruik gaat maken van de online leeromgeving, zodat wij jouw toestemming kunnen registreren.

Je gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of downloaden

Kenmerkend voor de leeromgeving van de Ontwikkelversneller is, dat je altijd inzage hebt in de geregistreerde persoonsgegevens. Je hebt de mogelijkheid om zelf je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.
Ook heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit regel je in eerste instantie met jouw trainer of coach door hen te mailen met een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering.

Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je jouw persoonsgegevens kan en mag downloaden.

Als je vindt dat de Ontwikkelversneller niet passend met je gegevens en met jouw rechten omgaat dan kun je je vervolgens wenden tot  de functionaris gegevensbescherming van de Ontwikkelversneller:  functionaris.gegevensbescherming@ontwikkelversneller.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Ontwikkelversneller verwerkt je algemene persoonsgegevens als jij en je trainer/coach gebruik maken van onze diensten.

Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

  • basisinformatie zoals jevoor- en achternaam, titel, het bedrijf waar jewerkt ofjefunctie;
  • contactgegevens zoals (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres;

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als deze in het kader van jouw ontwikkeling via de online leeromgeving geregistreerd worden door jou zelf, jouw coach/trainer of jouw groepsgenoten.

Bijzondere persoonsgegevens die nodig kunnen zijnom leren te faciliterenzijn:je politieke voorkeur, geloofsovertuiging, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, gezondheid, strafrechtelijk verleden, kredietwaardigheid, gegevens van personen jonger dan 16 jaar, biometrische gegevens en genetische gegevens.

Bewaartermijn

De Ontwikkelversneller bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat betekent dat wij je persoonsgegevens – na afsluiting van de training, het leertraject, platform, je persoonlijke- en/of de groepsomgeving – nog 1 jaar zullen bewaren en daarna verwijderen en vernietigen.

Delen met derden

De Ontwikkelversneller stelt jouw gegevens niet ter beschikking aan derden.

Uitzonderingen zijn:

  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld voor de belastingdienst. Dit betreft in geen enkel geval bijzondere persoonsgegevens.
  • Subverwerkers: organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. Hiermee sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als wij in deze privacy verklaring afspreken. Subverwerkers zijn bijvoorbeeld organisaties die zorgen voor hosting en back-ups van de website en Moodle omgeving,

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Ontwikkelversneller gebruikt alleen cookies die geen inbreuk maken op je privacy, derhalve niet traceerbaar zijn naar jou als persoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en de online leeromgeving en dienen alleen jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Daarmee blijven zowel de website als de online leeromgeving gewoon voor jou werken.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

De Ontwikkelversneller neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De Moodle omgeving van de Ontwikkelversneller wordt gehost door een organisatie die  ISO 27001 gecertificeerdis.

Alle communicatie tussen gebruiker en de online leeromgeving Ontwikkelversneller wordt versleuteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een http over SSL verbinding (HTTPS).

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, willen wij je vragen contact op te nemen met onze klantenservice.

Contactgegevens
post@ontwikkelversneller.nl
Telefoon: +31 545 234070

Functionaris Gegevensbescherming
Mr. Freerk Zandberg is de Functionaris Gegevensbescherming van de Ontwikkelversneller en specialist op het gebied van de privacywetgeving in Nederland. Hij is te bereiken via: functionaris.gegevensbescherming@ontwikkelversneller.nl

Zoutpannen